Nasza strona korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nie, chcę dowiedzieć się więcej. Tak, zgadzam się i nie pokazuj mi więcej tego komunikatu - zamknij

Statut SITR Kalisz

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa
Oddział Kalisz

S T A T U T
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
Oddział w Kaliszu z dnia 5 października 2007 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Rozdział II
Cele i formy działania
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV
Władze Oddziału SITR / Zjazd Delegatów Oddziału SITR / Zarząd Oddziału SITR / Prezydium Zarządu Oddziału SITR / Komisja Rewizyjna Oddziału SITR / Sąd Koleżeński Oddziału SITR / Jednostki organizacyjne SITR
Rozdział V
Majątek Oddziału SITR
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Oddziału SITR

Rozdział I

Postanowienia ogólne [do góry]
§ 1
 1. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu, zwane dalej w skrócie SITR, jest dobrowolną, zawodową demokratyczną, pozarządową organizacją naukowo-techniczną.
 2. SITR działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 roku, Nr 20 poz. 104 ze zm.) i posiada osobowość prawną.
 3. Godłem SITR jest koło utworzone z kłosa oraz wieńców zębatych z umieszczonym wewnątrz pługiem między napisami SITR i NOT. Godło SITR jako znak firmowy pozostaje pod ochroną prawną.
 4. SITR może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2
 1. Terenem działalności SITR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów SITR może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą SITR jest miasto Kalisz.
 3. Do powołania SITR wymagana jest liczba 50 członków.
§ 3
SITR współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Oddziału SITR w Kaliszu.
§ 4
SITR do prowadzenia swych spraw może zatru-dniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania [do góry]
§ 5

Celem i zadaniem SITR jest integrowanie środowiska inżynierów i techników rolnictwa i specjalności pokrewnych, reprezentowanie jego interesów, doskonalenie zawodowe oraz działanie na rzecz rozwoju naukowo-technicznego, gospodarczego i społecznego.

§ 6

Cele te SITR osiąga poprzez:

 1. 1) organizowanie i rozwijanie działalności członków stowarzyszenia w kołach, sekcjach lub klubach,
 2. 2) organizowanie kongresów, konferencji, seminariów i narad,
 3. 3) organizowanie praktyk krajowych i zagranicznych, zbiorowych lub indywidualnych oraz kursów, szkoleń, a także innych form doskonalenia zawodowego członków i innych osób w tym pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu,
 4. 4) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i upowszechnieniowej,
 5. 5) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
 6. 6) popularyzację wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz rozwijanie ruchu nowatorskiego, wynalazczego i racjonalizatorskiego,
 7. 7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, jego produkcji i rozwoju obszarów wiejskich oraz opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych,
 8. 8) współudział w samorządzie terytorialnym poprzez swoich członków, wybranych do władz samorządu oraz współpracą z organami samorządu terytorialnego,
 9. 9) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 10. 10) współpracę ze związkami zawodowymi, organizacjami samorządu zawodowego, inspekcją pracy i bhp w dziedzinie ochrony pracy i poprawy warunków bytowych osób zatrudnionych,
 11. 11) organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich,
 12. 12) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych i pozostałych,
 13. 13) organizowanie wystaw, targów, pokazów, wdrożeń, demonstracji z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich,
 14. 14) prowadzenie rzeczoznawstwa, ekspertyz, ocen, projektów, arbitrażu i doradztwa w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, inżynierii, inwestycji, gospodarki energe-tycznej, szacowania produkcji rolnej i szkód, wycen nieruchomości oraz innych składników majątkowych,
 15. 15) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej,
 16. 16) prowadzenie działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 17. 17) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
 18. 18) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 7
 1. SITR może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z działalności gospodarczej SITR służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Zakres i formy prowadzenia działalności gospodarczej SITR określa Zarząd Oddziału SITR w Kaliszu w formie uchwały.
 3. Prezydium Zarządu Oddziału SITR w drodze uchwał w oparciu o uchwałę określoną w §7 ust. 2, powołuje i likwiduje jednostki działalności gospodarczej SITR.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki [do góry]
§ 8

Członkowie dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.
§ 9
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
  1. 1) absolwenci wyższych uczelni i średnich szkół rolniczych, przyrodniczych lub pokrewnych.
  2. 2) absolwenci innych wyższych uczelni i szkół, pracujący w rolnictwie i w jego otoczeniu,
  3. 3) studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół rolniczych, o ile osiągnęli wiek 16 lat,
  4. 4) lekarze i technicy weterynarii.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału SITR na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego, na wniosek Koła.
 3. Potwierdzeniem przynależności do SITR jest ważna legitymacja członkowska.
§ 10
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla SITR lub dla rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia.
 2. Członkami honorowymi mogą być również obywatele państw obcych.
 3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów SITR, na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału SITR.
 4. Sposób nadawania godności członka honorowego określa odrębny regulamin.
§ 11
 1. Członkami wspierającymi SITR mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału SITR.
 3. Członkowie wspierający są reprezentowani wobec SITR przez pełnomocników.
§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. 1) wyborcze czynne i bierne do władz SITR,
 2. 2) udziału w imprezach organizowanych przez SITR, o których mowa w § 6,
 3. 3) korzystania z pomocy i zaplecza SITR oraz jego usług,
 4. 4) ubiegania się o przyznanie tytułu i uprawnień rzeczoznawcy SITR oraz ubieganie się o przyznanie specjalizacji zawodowej,
 5. 5) noszenie odznak SITR i FSNT-NOT,
 6. 6) zgłaszania wniosków do władz SITR.
§ 13

Członkowie zwyczajni obowiązani są:

 1. 1) aktywnie uczestniczyć w działaniach SITR,
 2. 2) dbać o dobro SITR, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał SITR, przestrzegać zasad etyki zawodowej,
 3. 3) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 14

Członkowie honorowi mają prawo do:

 1. 1) udziału w imprezach organizowanych przez SITR,
 2. 2) korzystania z pomocy i usług SITR,
 3. 3) korzystania z uzyskanych przez SITR uprawnień,
 4. 4) ubiegania się o przyznanie tytułu i uprawnień rzeczoznawcy oraz ubiegania się o przyznanie specjalizacji zawodowej,
 5. 5) noszenia odznak SITR i FSNT-NOT
 6. 6) zgłaszania wniosków i postulatów do władz SITR,
 7. 7) zwolnienia z opłacania składek członkowskich.
§ 15

Członkowie honorowi są obowiązani:

 1. 1) dbać o dobro SITR, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał SITR,
 2. 2) przestrzegać zasad etyki zawodowej i koleżeństwa.
§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. 1) udziału w imprezach organizowanych przez SITR,
 2. 2) korzystania z pomocy i usług SITR,
 3. 3) zgłaszanie wniosków i postulatów do władz SITR,
 4. 4) prezentacji wyników i osiągnięć z własnej działalności w publikacjach oraz na konferencjach i seminariach organizowanych przez SITR,
 5. 5) organizowania się w kluby przy Zarządzie Oddziału SITR,
 6. 6) głosu doradczego w organach organizacyjnych SITR.
§ 17

Członkowie wspierający są zobowiązani do:

 1. 1) udzielania pomocy finansowej na rzecz statutowej działalności SITR w wysokości uzgodnionej z Zarządem Oddziału SITR,
 2. 2) udzielania pomocy rzeczowej i orga-nizacyjnej władzom SITR,
 3. 3) przestrzegania ustaleń zawartych w pod-pisanej deklaracji.
§ 18

Członkostwo zwyczajne, o którym mowa w § 9 ustaje na skutek:

 1. 1) dobrowolnej rezygnacji członka,
 2. 2) skreślenia przez Zarząd Oddziału SITR z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
 3. 3) wykluczenia przez Zarząd Oddziału SITR na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 4. 4) śmierci członka.
§ 19
 1. Od uchwały Zarządu Oddziału SITR o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zjazdu Delegatów Oddziału SITR. Skreślony członek ma prawo wniesienia odwołania do Zjazdu Delegatów SITR w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie delegatów rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Zjazdu Delegatów SITR jest ostateczna.
 2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w poczet członków SITR, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia skreślenia.
 3. Członek wykluczony nie ma prawa ponownego wstąpienia do SITR.
§ 20

Członkostwo honorowe może być pozbawione przez Krajowy Zjazd Delegatów SITR na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 21

Członkostwo wspierające, o którym mowa w §11 ustaje na skutek:

 1. 1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
 2. 2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału SITR,
 3. 3) likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym.

Rozdział IV

Władze Oddziału SITR [do góry]
§ 22

Władzami SITR są:

 1. 1) Zjazd Delegatów Oddziału SITR,
 2. 2) Zarząd Oddziału SITR,
 3. 3) Komisja Rewizyjna Oddziału SITR,
 4. 4) Sąd Koleżeński Oddziału SITR.
§ 23
 1. Wybory do władz SITR odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby delegatów Zjazdu Delegatów Oddziału SITR, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku braku kworum Zjazdu Delegatów SITR w wyznaczonym pierwszym terminie, odbywa się on w drugim terminie to jest w tym samym dniu co pierwszy, lecz z półgodzinnym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonej godziny określonej w pierwszym terminie. W takim przypadku uchwały i postanowienia zjazdu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość delegatów biorących udział w zjeździe. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zjazdu. Zapis niniejszego punktu nie odnosi się do uchwał, o których mowa § 46 ust. 1 i 2.
§ 24
 1. Kadencja władz Oddziału SITR w Kaliszu trwa 5 lat.
 2. Nowo wybrane przez Zjazd Delegatów Oddziału SITR władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.
 3. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu Oddziału SITR lub braku możliwości pełnienia przez niego funkcji, jego obowiązki przejmuje wiceprezes.
 4. W pozostałych przypadkach zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz SITR w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków SITR, pod warunkiem że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd Oddziału SITR zwołuje Zjazd Delegatów SITR w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Zjazd Delegatów Oddziału SITR [do góry]
§ 25
 1. Zjazd Delegatów Oddziału SITR jest najwyższą władzą SITR.
 2. Zjazd Delegatów Oddziału SITR może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. W Zjeździe Delegatów Oddziału SITR biorą udział, z prawem czynnym i biernym oraz głosem stanowiącym:
  1. delegaci Kół lub wszyscy członkowie, według zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału SITR,
  2. ustępujący członkowie Zarządu Oddziału SITR, jeśli nie są delegatami.
 4. Mandat Delegata waży jest przez cała kadencję.
 5. W Zjeździe Delegatów Oddziału SITR mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspie-rających SITR, Zarządu Głównego SITR, Rady FSNT-NOT oraz zaproszeni goście.
 6. Zjazd Delegatów Oddziału SITR zwołuje Zarząd Oddziału SITR raz na 5 lat, w uzgodnieniu z Zarządem Głównym SITR, zawiadamiając o tym delegatów co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem zebrania, z podaniem porządku obrad.
 7. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału SITR odbywa się na mocy uchwały Zarządu Oddziału SITR, wywołanej na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR, Zarządu Głównego SITR lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału SITR. Zjazd powinien być zwołany w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których został zwołany. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału SITR może również z własnej inicjatywy zwołać Zarząd Oddziału SITR.
 8. Zjazdem Delegatów Oddziału SITR kieruje Przewodniczący zjazdu wybierany każdo-razowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych Delegatów. Przewo-dniczący zjazdu nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej SITR.
 9. W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Prze-wodniczącego Zjazdu Delegatów Oddziału SITR.
§ 26

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału SITR w szczególności należy:

 1. 1) uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. 2) ocena działalności rzeczowej i finansowej Zarządu Oddziału SITR, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITR,
 3. 3) podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału SITR,
 4. 4) uchwalanie kierunków działalności SITR na nową kadencję,
 5. 5) wybór Prezesa Zarządu Oddziału SITR, Zarządu Oddziału SITR, Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR, Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITR,
 6. 6) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SITR,
 7. 7) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów oraz zgłoszonych w czasie Zjazdu Delegatów Oddziału SITR,
 8. 8) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału SITR,
 9. 9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „SITR-Kalisz” i przeznaczeniu jego majątku,
 10. 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału SITR,
 11. 11) nadawanie godności Prezesa Honorowego Oddziału SITR.
§ 27

Regulamin obrad i prowadzenia wyborów do władz Oddziału SITR w Kaliszu, określa regulamin zatwierdzony przez Zjazd Delegatów Oddziału SITR.

Zarząd Oddziału SITR [do góry]
§ 28
 1. Zarząd Oddziału SITR składa się z 5-9 członków.
 2. Zarząd Oddziału SITR na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i do 2 członków, którzy z Prezesem Zarządu Oddziału SITR stanowią Prezydium Zarządu Oddziału SITR.
 3. Kadencja Zarządu Oddziału SITR trwa 5 lat.
 4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lub co najmniej 2 razy w roku. Zebrania zwoływane są przez Prezesa.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W sytuacji równego rozłożenia się głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 6. W pracach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący jednostek organizacyjnych Oddziału SITR.
§ 29

Do kompetencji Zarządu Oddziału SITR należy:

 1. 1) zatwierdzanie planów działalności oraz projektu budżetu,
 2. 2) realizowanie uchwał władz SITR,
 3. 3) nadzór nad gospodarowaniem majątkiem Oddziału SITR,
 4. 4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności,
 5. 5) zwoływanie Zjazdu Delegatów Oddziału SITR,
 6. 6) powoływanie i rozwiązywanie kół, sekcji, komisji, klubów oraz koordynowanie ich działalności,
 7. 7) określanie zakresu i form prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. 8) współpraca z właściwą terenową jednostką organizacyjną FSNT-NOT,
 9. 9) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej,
 10. 10) wnioskowanie o nadawanie godności członka honorowego SITR,
 11. 11) zawieszanie w czynnościach Zarządów ogniw organizacyjnych w przypadku nie-przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał władz SITR,
 12. 12) organizowanie współpracy z Zarządami innych Oddziałów SITR,
 13. 13) ocena działalności jednostek gospodarczych SITR,
 14. 14) ustalanie wysokości składek członkowskich,
 15. 15) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników SITR,
 16. 16) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 17. 17) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 18. 18) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów Oddziału SITR,
 19. 19) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 20. 20) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 21. 21) reprezentowanie Oddziału SITR w Kaliszu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§ 30

Zarząd Oddziału SITR działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zjazd Delegatów Oddziału SITR.

§ 31
 1. Do realizacji swych zadań Zarząd Oddziału SITR może powołać Biuro SITR.
 2. Organizację Biura określa regulamin.
 3. Regulamin Biura uchwala Prezydium Zarządu Oddziału SITR.
Prezydium Zarządu Oddziału SITR [do góry]
§ 32
 1. Prezydium Zarządu Oddziału SITR jest organem wykonawczym Zarządu Oddziału SITR, którego okres kadencji jest zbieżny z kadencją Zarządu Oddziału SITR.
 2. Zebrania Prezydium Zarządu Oddziału SITR odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak raz na trzy miesiące. Zebrania zwoływane są przez Prezesa Zarządu Oddziału SITR.
 3. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału SITR podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W sytuacji równego rozłożenia się głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu, Prezydium może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Regulamin pracy Prezydium Zarządu Oddziału SITR zatwierdza Zarząd Oddziału SITR.
§ 33

  Do zakresu działania i kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału SITR należy:

 1. 1) opracowywanie projektu planu działalności oraz projektu budżetu SITR,
 2. 2) realizacja planów działalności i budżetu Oddziału SITR,
 3. 3) wnioskowanie w sprawach tworzenia i rozwiązywania kół, sekcji, komisji, klubów i koordynacja ich działalności,
 4. 4) opracowywanie i składanie Zarządowi Oddziału SITR sprawozdań z działalności,
 5. 5) przyjmowanie i skreślanie członków, zgodnie z postanowieniami statutu,
 6. 6) występowanie o odznaczenia, wyróżnienia i nagrody dla członków SITR,
 7. 7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej SITR,
 8. 8) powoływanie i odwoływanie dyrektorów, kierowników jednostek działalności gospodarczej SITR,
 9. 9) określanie regulaminu działalności jednostek działalności gospodarczej SITR,
 10. 10) delegowanie przedstawicieli do Rady FSNT-NOT i innych organizacji, których Oddział SITR jest członkiem, zgodnie z postanowieniami Statutów tych organizacji.
Komisja Rewizyjna Oddziału SITR [do góry]
§ 34
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału SITR jest organem SITR powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR trwa 5 lat
§ 35
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR należy:
  1. 1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całej działalności Oddziału SITR, jego jednostek działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. 2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału SITR i jego Prezydium, uwag i wniosków w sprawie działalności SITR,
  3. 3) składanie na Zjazdach Delegatów Oddziału SITR sprawozdania ze swej działalności i jej wyników oraz uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału SITR, oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału SITR.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR są prawomocne przy obecności, co najmniej połowy członków. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia się głosów decyduje głos Przewodniczącego. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 3. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu i Prezydium Oddziału SITR.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału SITR może zażądać zwołania w ciągu 30 dni Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału SITR, z podanym przez Komisję porządkiem obrad.
§ 36
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału SITR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału SITR, ani być pracownikami SITR.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału SITR działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału SITR ma prawo żądania od członków i władz SITR wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Sąd Koleżeński Oddziału SITR [do góry]
§ 37
 1. Sąd Koleżeński Oddziału SITR składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd Delegatów Oddziału SITR, w tym: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITR zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W sytuacji równego rozłożenia się głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITR należy:
  1. 1) rozpatrywanie sporów i zatargów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Oddziału SITR w Kaliszu,
  2. 2) rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia przez członków postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SITR oraz działania na szkodę SITR.
 4. Sąd Koleżeński Oddziału SITR może orzekać następujące rodzaje kar:
  1. 1) upomnienie,
  2. 2) nagana,
Jednostki organizacyjne SITR [do góry]
§ 38
 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są Koła.
 2. Do zorganizowania Koła SITR niezbędna jest ilość przynajmniej 5 członków.
 3. Władzami Koła są:
  1. 1) ogólne zebranie członków,
  2. 2) Zarząd Koła.
 4. Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła jest zwoływane, co 5 lat, a ogólne zebrania sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Koła w porozumieniu z Zarządem Oddziału SITR.
§ 39

  Do kompetencji ogólnego zebrania członków Koła należy:

  1. 1) ustalenie głównych kierunków działania,
  2. 2) wybór Zarządu Koła,
  3. 3) wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału SITR.
§ 40

Uchwały i postanowienia ogólnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków koła, w pierwszym terminie, ale bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie. Drugi termin to dzień pierwszego terminu, ale o 1/2 godziny później od godziny określonej w pierwszym terminie.

§ 41
 1. Zarząd Koła składa się z 3 osób, w tym: Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, wybieranych na okres 5 lat.
 2. Zarząd kieruje działalnością Koła pomiędzy sprawozdawczymi zebraniami członków Koła.
§ 42

  Do kompetencji Zarządu Koła należy:

  1. 1) kierowanie pracą Koła w realizacji zadań statutowych,
  2. 2) werbowanie-pozyskiwanie nowych członków,
  3. 3) zwoływanie zebrań,
  4. 4) zbieranie składek i odprowadzanie ich do Zarządu Oddziału SITR,
  5. 5) prowadzenie przewidzianej dla Koła dokumentacji.
§ 43

W kadencji Zarząd Koła może być uzupełniony w ilości 1/3 jej składu pochodzącego z wyboru.

§ 44

Uchwały i postanowienia Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Koła.

Rozdział V

Majątek Oddziału SITR [do góry]
§ 45
 1. Majątek Oddziału SITR w Kaliszu składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy oraz praw niematerialnych.
 2. Na fundusze składają się:
  1. 1) składki członkowskie,
  2. 2) darowizny, zapisy i spadki,
  3. 3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  4. 4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  5. 5) dochody z inwestycji kapitałowych w tym udziały w spółkach prawa handlowego i dochody z nich pochodne,
  6. 6) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty,
  7. 7) wpływy z działalności gospodarczej.
 3. Gospodarka majątkiem w tym funduszami SITR jest prowadzona na podstawie planu budżetowego, zatwierdzanego na każdy rok kalendarzowy przez Zarząd Oddziału SITR.
 4. Dla zapewnienia niezbędnych środków finansowych na realizację wymienionych zadań i celów, Oddział SITR w Kaliszu może prowadzić działalność gospodarczą przez wyspecjalizowane jednostki działalności gospodarczej.
 5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Zarządu Oddziału SITR.
 6. Akty prawne Stowarzyszenia podpisują wspólnie dwie osoby z niżej wymienionych: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Oddziału SITR [do góry]
§ 46
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Zjazd Delegatów Oddziału SITR wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału SITR w Kaliszu przez Zjazd Delegatów Oddziału SITR wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku powzięcia uchwały o rozwiązaniu, Zjazd Delegatów Oddziału SITR podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.